กฟผ. ผนึกกำลังโรงเรียนและชุมชนบ้านคลองยาง ยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้


                          

     20171110-PRE01-01

                  

         

 กฟผ. จับมือโรงเรียนและชุมชนบ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มุ่งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสู่ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ชุมชนโดยรอบ

         วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 บ้านคลองยาง จ.กระบี่ โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษากระบี่ นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา สื่อมวลชน ประชาชนบ้านคลองยาง ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

 

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เป็นการขยายผลเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. ไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่ง กฟผ. จะร่วมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน เพื่อยกระดับพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบการประหยัดพลังงาน และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ ขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้มาศึกษาเรียนรู้ อันจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

         สำหรับโรงเรียนและชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนและชุมชนต้นแบบโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. รวมทั้งเป็นเครือข่ายที่ กฟผ. ส่งเสริมด้านการประหยัดไฟฟ้า โดยมีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการรวม 47 ครัวเรือน ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคใต้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง ออกรณรงค์และเชิญชวนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน รวมทั้งได้มีการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสำรวจการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน การเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟเป็นหลอด LED การประกวดลดการใช้พลังงานในครัวเรือน ซึ่งในระยะแรก 19 ครัวเรือนนำร่อง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 6,800 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,000 บาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณปีละ 4,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ คาดว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการครบทั้ง 47 ครัวเรือน จะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 16,920 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 67,700 บาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 9,835 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

 

         “ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนบ้านคลองยางเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการ ชีววิถี โดยเน้นให้ชุมชนดำเนินวิถีชีวิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จะช่วยให้ชุมชนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน อาทิ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ร้านค้าผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 โรงเรียนบ้านคลองยาง และชุมชนต้นแบบชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนและชุมชนที่สนใจให้ได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย” นายธาตรี กล่าวในตอนท้าย

                     

  23511058 1845010272477522 996578085409318708 o

20171110-PRE01-02

20171110-PRE01-03

20171110-PRE01-04

23319003 1844866979158518 3882127832817487272 n

23331493 1845010625810820 1654922122854888554 o

23511058 1845010272477522 996578085409318708 o