พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จังหวัดขอนแก่น

                          

     393471

                   

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (กฟผ.) เป็นประธานร่วมกับ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 ประกอบด้วยฐานการเรียน 10 ฐาน 1.โลกไร้ตะวันสะกิดคิด พิชิตลดโลกร้อน 2.น้ำใช้รู้ใช้น้ำ 3.พลังงานเพื่อชีวิต 4.ห้องเรียนสีเขียว 5.เส้นทางชีวิตผลิตภัณฑ์ 6.บ้านประหยัดพลังงาน 7.Zero Waste 8.ความหลากหลายทางชีวภาพ 9.ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 10.อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้มีการลงนาม MOU เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานนี้มีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 76 เขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนมากกว่า 500 โรงเรียนมีการรับมอบห้องเรียนสีเขียว เป็นอีก 1 ฐานกิจกรรมในการเรียนรู้ระหว่าง กฟผ. กับ สพฐ.

                     

  393380

393444

393473 

 393572 

 393574

393575

393576

393577

393579

393580

393583

393584

393585

393586

393587

393588

393591