นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

                          

     IMG7

        

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 วิทยากรโครงการห้องเรียนสีเขียวได้ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน เทคนิควิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และการสาธิตการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1,293 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และลดการใช้พลังงานในโรงเรียนและที่บ้านนักเรียน โดยมีนางจารุพรรณ์ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี     

                     

  IMG8

IMG2

IMG3 

 IMG4

 IMG5

 IMG6