ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  โรงเรียนเซนฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี

                          

     IMG1

        

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียวได้ร่วมจัดงานค่ายอนุรักษ์พลังงาน และบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการประหยัดพลังงาน กลยุทธ์ 4 ป ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการสาธิตหลอด LED โดยคุณครูจำนวน 12 คน และนักเรียนจำนวน 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้       

                     

  IMG2

IMG3

IMG4 

 IMG5

 IMG6