ทีมงานห้องเรียนสีเขียวร่วมบรรยายเรื่องแนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง

                        

     6126710827272

             

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทีมงานวิทยากรห้องเรียนสีเขียว นำโดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติได้บรรยายการเรื่อง แนวทางการประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน   ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับฟังทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

 

6126708532579

6126709856550

6126708593506