สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2560 เริ่มแล้ว

มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา ตอบรับยุทธศาสตร์ Thailand Energy 4.0 ของรัฐบาล

              

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Thailand Energy 4.0 กับการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา" ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้บริหารและครูเข้าร่วมจำนวน 63 คน จาก 22 โรงเรียน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดทั้งหมด 7 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560

 

 

349989

 

     การสัมมนาในครั้งนี้ เนื้อหามุ่งเน้นที่การพัฒนาและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา โดย กฟผ. สนับสนุนองค์ความรู้ให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผ่านการบรรยายให้ความรู้โดย ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เคียงสะเก็ดและโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 

GLR 6966

 

     ท้ายที่สุด การสัมมนาในปีนี้นอกจาก กฟผ. สนับสนุนองค์ความรู้ให้ผู้เข้าสัมมนาแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า ชมทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง กฟผ. กับ โรงเรียนอีกด้วย

 

GLR 6583

       

 349982