กฟผ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย ลดใช้พลังงานลด CO2

              

                  กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 แก่โรงเรียนที่เป็นต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคาร์บอนต่ำและลดการใช้ไฟฟ้า โดยปี 2559 สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้กว่า 1,800 ตัน ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้ากว่า 21 ล้านบาท

       

 

DSC 1815 

                  

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

          ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. และ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 และได้พัฒนาต่อยอดขยายผลการดำเนินงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

 

DSC 1910

 

 

          สำหรับปี 2559 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว หรือโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวดผลงานโรงเรียนจาก “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” จำนวน 135 โรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงานลดการใช้พลังงานให้เห็นผลการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” จำนวน 57 โรงเรียน ซึ่งขยายผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสู่บ้านนักเรียน รวมทั้งมอบรางวัลชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกของประเทศไทย ให้แก่ ชุมชนบ้านปวงสนุก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนของตนเองสู่การเป็นชุมชนสีเขียวและชุมชนคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

DSC 1935 

 

 

       “การดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. ประจำปี 2559 สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วย เป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้กว่า 21 ล้านบาท รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 1,800 ตัน นับเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน สร้างค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้า เสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

 

 

DSC 1940
 

 DSC 2055

 

 GLR 4769

 

GLR 4771 

 

GLR 4774