apply-egat-green-learning-awards-2018-7-2 

 
   
   
 ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม EGAT Green Learning Awards 2018  
   
  • โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)              
ตรวจสอบรายชื่อ   6/7/2561 
  • โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
ตรวจสอบรายชื่อ   14/6/2561 
   
   
 เอกสารโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 
   
  • รายละเอียดโครงการโรงเรียนคาร์บอร์ต่ำสู่ชุมชน                                 
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • ไฟล์นำเสนอโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                                          
คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
  • รายงานกิจกรรมของโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน                               
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                                                      
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  • ไฟล์ใบฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน                              
คลิกเพื่อดาวน์โหลด