DSM_TH    DSM_EN

โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน

๑.  ความเป็นมา  

ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖โดย คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนนั้น เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมรองรับแผนแม่บท และตอบสนองนโยบายของสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (กทค-ค.,อผช.)ซึ่งรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้ไฟฟ้าและปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ เยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ  “ยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน”ขึ้นเป็นโครงการระยะยาวปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖

     

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑.)  เพื่อให้ห้องเรียนสีเขียวพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ระดับโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

๒.๒.)  เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมในหมู่เยาวชนอย่างถาวร

๒.๓.)  เป็นการประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการวางแผน/กำหนดแนวทางในอนาคต

๒.๔.)  เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

๓.  เป้าหมาย

จัดตั้งโรงเรียนสีเขียวอย่างน้อย  ๕๐ โรงเรียนตลอดโครงการ  โดยดำเนินการตามระยะเวลา ดังนี้

ปี ๒๕๕๒  จัดตั้งโรงเรียนสีเขียวอย่างน้อย  ๕ โรงเรียน

ปี ๒๕๕๓ -๒๕๕๕ จัดตั้งโรงเรียนสีเขียวอย่างน้อยปีละ ๑๕ โรงเรียน (รวม ๔๕ โรงเรียน)

ปี ๒๕๕๖  ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว

๔.  ประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๑)  ประโยชน์ที่ กฟผ. ได้รับ

๔.๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. อย่างเป็นรูปธรรม ในการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งโรงเรียน  ตลอดจนชุมชนโดยรอบ

๔.๑.๒) เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ กฟผ. ให้ปรากฏสู่สาธารณะ ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่งเสริมการศึกษา  ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

๔.๒)  ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ

๔..๒.๑) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรับรองเป็นโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ๔.๒.๒) โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ทักษะ ศักยภาพ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร  ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน

๔.๒.๓) กฟผ. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

๔.๒.๔)  ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา และธำรงรักษามาตรฐานโรงเรียนสีเขียว โดยการที่  กฟผ.ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

๕.  วิธีการดำเนินงาน

๕.๑) กำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์การประเมินในการเป็นโรงเรียนสีเขียว

๕.๒) กำหนดวิธีการคัดเลือกโรงเรียน

๕.๓) ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ

๕.๔) ดำเนินการจัดจ้างสถาบัน/หน่วยงานที่จะมาดำเนินการประเมินโรงเรียน

๕.๕) ประสานงานขอความร่วมมือจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

๕.๖) ประเมินคัดเลือกโรงเรียนโดยตรวจสอบจากเอกสารการประเมิน

๕.๗) ตรวจประเมินโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ณ สถานที่ตั้ง

๕.๘) ประสานงานให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๕.๙) ประกาศผล

๕.๑๐) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง กฟผ. กับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๕.๑๑) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

๖.  มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว

กฟผ. ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนสีเขียวโดยให้โรงเรียนมีการดำเนินงานด้าน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นระบบโดยพิจารณาตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

๖.๑)  นโยบายและระบบการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน (โรงเรียนมีนโยบาย มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารให้การสนับสนุน)

๖.๒)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

๖.๓)  การจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงเรียน

๖.๔)  การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียน

๖.๕)  การจัดซื้อ/การใช้ผลิตภัณฑ์  และการจัดการขยะในโรงเรียน

๖.๖)  การดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน

๖.๗)  สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ  สิ่งแวดล้อม

๖.­๘)  โครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

๗.  การให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว

๗.๑)  กฟผ.  ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของโรงเรียนเพื่อจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานศึกษา  สำหรับนำไปใช้ในการกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานไฟฟ้า (Base line) ในโรงเรียนสีเขียวในโอกาสต่อไป

๗.๒)  เผยแพร่องค์ความรู้ที่ขาดไปของโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  และสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพการเป็นโรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน อาทิ

-  การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Carbon Foot Print , CDM)

-  การใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (EM)

-  การบริโภคและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-  การกำจัดขยะและเศษอาหาร ,Clean Plate Policy

-  พลังงานทดแทน

-  Biogas

-  สนับสนุนโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน

-   สนับสนุนให้โรงเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องเรียนสีเขียว  และจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน (โครงการขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว)

๘.  การประเมินคัดเลือกโรงเรียนสีเขียว

                ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ

๘.๑)  ด้านมาตรฐาน

                       -  ประเมิน Performance ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดลำดับ (Ranking)   ทุกโรงเรียนที่ส่งแบบประเมินพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตามระดับคะแนน

๘.๒)  ด้านการจูงใจ

                       -  ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนสีเขียวโดยวิธีการ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ, การจัดพิธีมอบรางวัลโดยเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เป็นต้นสังกัด (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

                       -  มอบป้ายโรงเรียนสีเขียว โล่ เกียรติบัตร จัดทำPort Folio ของแต่ละโรงเรียน และมอบให้ต้นสังกัด

๙.  ผลการดำเนินงาน

รายชื่อโรงเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๕๒

                ๑.  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

                ๒.  โรงเรียนวัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร

                ๓.  โรงเรียนพิชญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี

                ๔.  โรงเรียนอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร

                ๕.  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่

                ๖.  โรงเรียนวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                ๗.  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี

                ๘.  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  จังหวัดปทุมธานี

                ๙.  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง  จังหวัดอุบลราชธานี

                ๑๐.  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อโรงเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๕๓

      ๑.  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

      ๒.  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ๓.  โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

      ๔.  โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  จังหวัดลำปาง

      ๕.  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

      ๖.  โรงเรียนจุลสมัย  จังหวัดสงขลา

      ๗.  โรงเรียนบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

      ๘.  โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

       ๙.  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

       ๑๐.  โรงเรียนวงศ์วิทย์  จังหวัดสงขลา

       ๑๑.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

       ๑๒.  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม  จังหวัดสมุทรปราการ

       ๑๓.  โรงเรียนสายธรรมจันทร์  จังหวัดราชบุรี

       ๑๔.  โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวัดชลบุรี

       ๑๕.  โรงเรียนอัมพรไพศาล  จังหวัดนนทบุร

       ๑๖.  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

       ๑๗.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

       ๑๘.  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี

       ๑๙.  โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาสจังหวัดกรุงเทพมหานคร

       ๒๐.  โรงเรียนประชานุเคราะห์(มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ อุปถัมภ์) จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อโรงเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๕๔

๑.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

๒.  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร

๓.  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

๔.  โรงเรียนประชานิเวศน์  กรุงเทพมหานคร

๕.  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

๖.  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

๗.  โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

๘.  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  จังหวัดนนทบุรี

๙.  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑.  โรงเรียนแสงทวีปวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒.  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

๑๓.  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

๑๔.  โรงเรียนเมืองถลาง  จังหวัดภูเก็ต

๑๕.  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

๑๖.  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม

๑๗.  โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง

๑๘.  โรงเรียนวัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง

๑๙.  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

๒๐.  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

๒๑.  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

๒๒.  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย

๒๓.  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี

๒๔.  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อโรงเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๕๕

๑.  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

๓.  โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี

๔.  โรงเรียนบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

๕.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี

๖.  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่

๗.  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

๘.  โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

๙.  โรงเรียนราชินีบน  กรุงเทพมหานคร

๑๐.  โรงเรียนวิชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

๑๑.  โรงเรียนวัดคูยาง  จังหวัดกำแพงเพชร

๑๒.  โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี

๑๓.  โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร

๑๔.  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม

๑๕.  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

๑๖.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

๑๗.  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

๑๘.  โรงเรียนอนุบาลสตูล  จังหวัดสตูล

๑๙.  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๐.  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  กรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงเรียนสีเขียวประจำปี ๒๕๕๖

๑.  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น

๒.  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า  จังหวัดนนทบุรี

๓.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา  จังหวัดสมุทรปราการ

๔.  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

๕.  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่

๖.  โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  จังหวัดน่าน

๗.  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘.  โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎิ์)  จังหวัดลพบุรี

๙.  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  จังหวัดลำปาง

๑๐.  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี

๑๑.  โรงเรียนราชานุบาล  จังหวัดน่าน

๑๒.  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก

๑๓.  โรงเรียนสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

๑๔.  โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

๑๕.  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

๑๖.  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๗.  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๘.  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม